กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสว่างวัน กาจกลางดอน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหยาดพิรุณ ชูยัง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัฐกานต์ หนักแน่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายรชต จันทร์พงษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอรรถสิทธิ์ คุประตกุล
ครู

นางสาวจิราภรณ์ กองหนู
ครู

นางสาวนิรัชฌา ศรีนอก
ครู

นางสาววันวิสา สมสาย
ครู

นางสาวเกศกนก ชัยสงคราม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุวนัน เหมือนคล้าย
ครู

นายวิเชษฐ บัวตูม
ครู