กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสว่างวัน กาจกลางดอน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหยาดพิรุณ ชูยัง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัฐกานต์ หนักแน่น
ครู

นางสาวจิราภรณ์ กองหนู
ครู

นายอรรถสิทธิ์ คุประตกุล
ครู

นายรชต จันทร์พงษ์
ครู

นางสาววันวิสา สมสาย
ครู

นายธีรพันธ์ ตันทา
ครู

นางสาวเกศกนก ชัยสงคราม
ครู

นางสาววิศนีย์ ธานีรัตน์
ครู