คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางบังอร ปราบวิไล
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเพ็ชรลัดดา เพ็ชรกระต่าย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัตนาพร สิทธิสาท
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวขวัญเรือน อินทร์พรม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวอนันตาพร กุลวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพิไลพร เชื้อชัย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพัชนิดา คำสา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวรัตนา นิใจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางยุวดี กระปี
ครู

นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเพ็ญนภา อินรอด
ครูพี่เลี้ยง

นางชลธิชา อิ่มใจ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวแพรวนภา สกุลงาม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุดารัตน์ สาระไกร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุชาดา ฤทธิ์มหันต์
ครูพี่เลี้ยง