กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี ปานพุ่ม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุกัญญา แก้วบาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3