กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี ปานพุ่ม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลักขณา แข็งกล้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3