พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ/พันธกิจ Mission 
          โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรจัดการเรียนการสอน STEM เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เน้นภาษา ก้าวทันเทคโนโลยีสู่คุณภาพมาตรฐานสากล