กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมุกข์ ต้นพรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวคนิตตา ทิพย์สังวาลย์
ครู

นายณัฐวุฒิ จำเนียรพล
ครู

นายวีรชัย สีบุญมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิษณุ ธานีรัตน์
ครู

นางสาวมุกทิวา พินิจ
ครู