กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมุกข์ ต้นพรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเกศรินทร์ ทาไล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวคนิตตา ทิพย์สังวาลย์
ครู

นายณัฐวุฒิ จำเนียรพล
ครู

นายวีรชัย สีบุญมา
ครู