กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภา ศิริงาม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรทัย กองเงิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2