กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสถียร ศรีวิเศษ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวี เกตุทอง
ครู

นายสมจิตร พัดเสือ
ครู