กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสถียร ศรีวิเศษ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทวี เกตุทอง
ครู

นายสมจิตร พัดเสือ
ครู