กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐาณัชชา ศรีวิเศษ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเรณู เพ็ชรกระต่าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมคิด ขำคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรอนงค์ ธิมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุชนาถ กุลเสือ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3