กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกนกวรรณ คำตะพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอาทิตยา สุทธิประภา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3