กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกนกวรรณ คำตะพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอาทิตยา สุทธิประภา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนุชนก คำบุดดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3