วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เน้นด้านภาษา พัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากล
         
เอกลักษณ์      
บรรยากาศให้ ว่ายน้ำเป็น

อัตลักษณ์       
ใผ่รู้ คู่ภาษา