กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางศุทธินี เธียรรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3