เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
เพลงมาร์ช ประจำโรงเรียน
 
    *ชมพูฟ้า งามเด่น เป็นศักดิ์ศรี            สามัคคี ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา
ให้ความรู้เสริมสร้างทางปัญญา              เรื่องกีฬา  ด้านวิชาการ  เลื่องลือไกล
**เด็กคิดเป็น  ทำเป็น  ร่วมแก้ปัญหา      เน้นคุณธรรมคือ  ปรัชญา  เราภูมิใจ
สร้างคนดี  เสริมศักดิ์ศรี  สังคมไทย        จดจำไว้  พวกเรา  เฝ้าพากเพียร
สถานศึกษา  เรียกขานอนุบาลจุฬาภัทร   ทั่วทุกทิศต้องรู้จัก  เน้นอ่านเขียน
ภาพดอกบัว  เชิดชู  คู่โรงเรียน               เทิดเหนือเศียร  ชาติ  ศาสนา  กษัตรา
     ชมพูฟ้า  คือทุกสิ่งที่สร้างสรรค์          สร้างสัมพันธ์  สร้างสังคม  บ่มวิชา
จุฬาภัทร  ร่วมสร้างเด็ก  มุ่งพัฒนา          สถานศึกษา  เอกชน  คนนิยม
**เด็กคิดเป็น  ทำเป็น  ร่วมแก้ปัญหา       เน้นคุณธรรม  คือปรัชญา  เราภูมิใจ
สร้างคนดี  เสริมศักดิ์ศรี  สังคมไทย        จดจำไว้  พวกเราเฝ้า  พากเพียร
สถานศึกษา  เรียกขานอนุบาลจุฬาภัทร   ทั่วทุกทิศต้องรู้จัก  เน้นอ่านเขียน
ภาพดอกบัว  เชิดชู  คู่โรงเรียน               เทิดเหนือเศียร  ชาติ  ศาสนา  กษัตรา