ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร ตั้งอยู่เลขที่  ๔๑๓/๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน     จังหวัดเพชรบูรณ์  บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๑๒๗ มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา       ได้รับอนุญาตเปิดการเรียนการสอน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ โดยมี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คือ นางสาวชูสกุล  อาจมังกร  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นางจุฬารัตน์  ศิลปธร และผู้จัดการโรงเรียน  คือ นายสุรศักดิ์  ศิลปธร